سکوت در موسیقی
February 1, 2018

سکوت در موسیقی

در موسیقی سکوت ها به منظور جدا کردن صداها از یکدیگر به کار می رود

سکوت ها

برابر کششهای مختلف صداها و به منظور جدا کردن صداها از یکدیگر علامتهایی برای سکت ها با همان نامها در موسیقی به کار می رود که عبارتند از:

سکوت گرد مضاعف (با ارزشی معادل دو برابر گرد) سکوت گرد، سکوت سفید، سکوت سیاه، سکوت چنگ، سکوت دولاچنگ، سکوت سه لا چنگ، سکوت چهارلاچنگ.

نقطه

هرگاه نقطه ای سمت راست نت یا سکوتی قرار گیرد، نصف بر کشش آن نت یا سکوت اضافه می شود.

دو نقطه

هرگاه دو نقطه سمت راست نت یا سکوتی گذاشته شود، نقطه اول به اندازه نصف و دوم به اندازه ۴/۱ به ارزش کشش آن نت یا سکوت می افزاید.

اگر نقطه در بالا یا زیر نت قرار گیرد، نصف ارزش زمانی آن نت اجرا شده و بقیه آن تبدیل به سکوت می شود.این اجرا و علامت آن را مقطع می نامند.

اگر خط افقی کوتاهی در بالای نقطه بالا و یا زیر نقطه پایین نت قرار گیرد و یا خط اتصالی بر روی چند نت ( که بالای آنها نقطه دارد ) قرار گیرد ۴/۳ ارزش زمانی هر یک از نت ها اجرا و بقیه تبدیل به سکوت می شود. این اجرا و علامتهای آن را نیمه مقطع می نامند.

اگر این علامت در بالا یا زیر نتی قرار گیرد ۴/۱ ارزش زمانی آن نت اجرا شده و بقیه آن تبدیل به سکوت می شود.این اجرا و علامت آن را بیش مقطع می نامند.

اگر این علامت در بالا یا زیر نتی قرار گیرد ۴/۱ ارزش زمانی آن نت اجرا شده و بقیه آن تبدیل به سکوت می شود.این اجرا و علامت آن را بیش مقطع می نامند.