فرم و تنالیته قطعه
February 10, 2018

فرم و تنالیته قطعه

به الگوی قرارگیری قسمت های جداگانه موسیقی در کنار یکدیگر فرم اطلاق می شود

فرم موسیقی

عبارت فرم به الگوی قرارگیری قسمت های جداگانه موسیقی در کنار یکدیگر به منظور ایجاد یک آهنگ کامل اطلاق می شود.

معمولا طول هر یک از این قسمت های موسیقی ۴ تا ۸ میزان می باشد. یکی از معروف ترین انواع فرم، فرم بایناری (BINARY FORM) است که در آن ترتیب قرار گرفتن قسمت ها از چپ به راست AB می باشد. گاهی هر یک از این قسمت ها یا هر دوی آنها با تکرار نواخته می شوند. ملی پایه فرم بایناری ثابت است.

شما همیشه باید فرم یک قطعه را مورد بررسی قرار دهید چرا که این کار نواختن آن را بسیار آسان تر می کند.

تشخیص تنالیته یک قطعه

بسیار مهم است که شما توانایی تشخیص تنالیته یک قطعه را داشته باشید و راه شناسایی آن از طریق بررسی علامت های دیز و بمل در علامت سر کلید است. با این وجود از طریق علامت سر کلید نمی توان ماژور یا مینور بودن یک‌ تنالیته را تشخیص داد. به عنوان مثال علامت سر کلیدی که شامل یک سی بمل است می تواند هم معرف تنالیته فا ماژور و هم تنالیته ر مینور باشد. دو راه اصلی برای تشخیص اینکه قطعه در تنالیته ماژور است یا در تنالیته مینور نسبی آن، عبارتند از :

۱. حضور نت هفتم گام مینور (نت سانسیبل) . این نت تنها نتی است که در ماژور نسبی آن وجود ندارد. ( با استثنا مینور طبیعی).

۲. نام نت یا آکوردی که قطعه با آن پایان می یابد. در اغلب موارد قطعه با نت پایه گام پایان می یابد. ( در بسیاری از مواقع قطعه با نت پایه نیز آغاز می شود.)