نت، کلید و وزن در موسیقی
June 30, 2018

نت، کلید و وزن در موسیقی

نت هایی که در موسیقی به کار می روند هفت نام مختلف دارند

نام نت های موسیقی

نت هایی که در موسیقی به کار می روند هفت نام مختلف دارند:

دو(اوت) ، ر ، می ، فا ، سل ، لا ، سی

در انگلستان و امریکا و آلمان A به جای لا، B به جای سی،C به جای دو، D به جای ر،E به جای می،F به جای فا، G به جای سل کاربرد دارد، با این تفاوت که در آلمان B معرف سی بمل و H معرف سی است.

کلید

کلید علامتی است که سمت چپ حامل قراردارد و نام و موقعیت صدای نت ها را تعیین میکند.

کلید هایی که در موسیقی به کار می روند عبارتند از: کلیدس سل، کلید دو، کلید فا.

وزن

منظور از وزن در موسیقی به کار بردن صدا ها و سکوت ها با امتداد های گوناگون است که از نظر زمان با هم متناسب باشند.

برای تعیین امتداد کششهای صداها هفت شکل در موسیقی به کار می رودبه این ترتیب:

به طوریکه ملاحظه می شود یک گرد معادل با ۲ سفید یا ۴ سیاه یا ۸ چنگ یا ۱۶ دولاچنگ یا ۳۲ سه لاچنگ یا ۶۴ چهار لا چنگ است.

و یک سفید معادل با ۲ سیاه یا ۴ چنگ و… است.ارزش گرد بر حسب زمان قراردادی است، یعنی ممکن است ۲ یا ۴ ثانیه یا کمتر یا بیشتر طول بکشد.

اگر نت گرد در یک قطعه موسیقی ۴ ثانیه طول بکشد، نت سفید ۲ ثانیه، نت سیاه ۱ ثانیه، نت چنگ ۲/۱ ثانیه، نت دولاچنگ ۴/۱ ثانیه، نت سه لاچنگ ۸/۱ ثانیه و نت چهارلا چنگ ۱۶/۱ ثانیه طول خواهد کشید.

منبع :کتاب تئوری موسیقی – مصطفی کمال پور طراب