تئوری موسیقی

تئوری موسیقی

January 20, 2018
آموزش تئوری موسیقی

دسته بندی سازهای موسیقی

January 10, 2018
ساز های زهی یا کوردوفون ها (Chordophones)

ساز های زهی یا کوردوفون ها (Chordophones)

May 15, 2018
سازهای بادی و کوبه ای

سازهای بادی و کوبه ای

August 1, 2018
سازهای بادی یا آئروفون ها (Aerophones)

سازهای بادی یا آئروفون ها (Aerophones)

June 1, 2018
سکوت در موسیقی

سکوت در موسیقی

February 1, 2018
فرم و تنالیته قطعه

فرم و تنالیته قطعه

February 10, 2018
فیزیک صوت

فیزیک صوت

January 1, 2018
مشخصه های صوت از نظر موسیقایی

مشخصه های صوت از نظر موسیقایی

February 20, 2018
میزان در موسیقی

میزان در موسیقی

March 10, 2018
نت، کلید و وزن در موسیقی

نت، کلید و وزن در موسیقی

June 30, 2018
وزن خوانی

وزن خوانی

March 30, 2018
وزن و ریتم

وزن و ریتم

March 1, 2018